Publikovanje

Svi poslati radovi će biti recenzirani. Svi radovi prihvaćeni posle recenzija će biti publikovani u formi proširenih rezimea u Zborniku proširenih rezimea. Autori će pripremiti i poslati prošireni rezime u skladu sa šablonom koji će biti poslat.

Kompletni radovi po prihvatanju se mogu publikovati na jedan od dva načina:

IOP Conference Series:
Materials Science and Engineering


Radovi publikovani u IOP seriji konferencija moraju biti u skladu sa njihovim uslovima
IOP Publishing terms

Šablon za pisanje je dat na sajtu.

Radovi publikovani preko IOP serije konferencija će biti otvorenog tipa, vidljivi i indeksirani na Scopus, Ei Compendex, Thomson Reuters (WoS), Inspec, idr.

Jedan od šest ponuđenih časopisa


Autori mogu da izaberu ili konkretan časopis ili da se opredele da im Organizacioni odbor da predlog za publikovanje.

Radovi publikovani na ovaj način se moraju prilagoditi uslovima konkretnog časopisa (šablona za pisanje, dodatnih recenzija, isl.)


Spisak ponuđenih časopisa i njihovih linkova je dat ispod:


Standardna konferencijska kotizacija uračunava Zbornik proširenih rezimea i publikovanje kompletnog rada na jedan od dva gore navedena načina, materijal konferencije, učešće na konferenciji, osveženja i kafe u pauzama i svečanu večeru.