Irmes 2000 - KOTOR

Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema ‐ IRMES 2000


1. Osnovni podaci


3 naučno stručni skup „Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema“ – IRMES‐2000 održan je 13. do 15. septembra 2000. godine u prostorijama Hotela "FJORD" u Kotoru. Predsjednik Organizacionog odbora bio je prof. dr Radoš Bulatović, a predsjednik Programskog odbora prof. dr Vojislav Miltenović. Počasni predsjednik skupa je bioprofesor emeritus Zoran Savić.

Organizator konferencije bio je Mašinski fakultet u Podgorici, Katedra za konstruisanje a suorganizatori konferencije su bili: JuDEKO – Jugoslovensko društvo za mašinske elemente i konstrukcije, Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu SR Jugoslavije, Ministarstvo prosvete I nauke Crne Gore i Ministarstvo za nauku i tehnologije Srbije. U radu skupa učetvovalo je oko 150 učesnika. Predsjedništvo na otvaranju naučno stručnog skupa činili su predstavnici svih Univerziteta u SRJ: prof. Dr Milosav Ognjanović sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. Dr Milan Vukčević sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Podgorici, prof. Dr Vojislav Miltenović sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, prof. Dr Radoš Bulatović sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Podgorici i prof. Dr Momir Šarenac sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Konferenciju je otvorio dipl. ing. Veljko Čagorović, zamjenik ministra u Saveznom ministarstvu za razvoj, nauku i životnu sredinu SR Jugoslavije.

Naučnoistraživačke organizacije ‐ učesnice u radu skupa su bili:
• Mašinski fakultet, Univerzitet Crne gore, Crna Gora,
• Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sada, Srbija,
• Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija,
• Mašinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija,
• Mašinski fakultet u Kraljevu, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija,
• Mašinski fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina i
• Faculty of Mechanical Engineering, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, FYROM

2. Tematske oblasti konferencije


Radovi na naučno‐stručnom skupu Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema ‐ IRMES‐2000., bavili su se problematikomkoja je vezana za teoriju, razvoj i eksploataciju mašinskih sistema i njegovih komponenata, čija je primjena orjentisana uglavnom na domaću industriju. Po broju radova, najviše jebila zastupljena oblast koja se bavila prenosnicima snage i kretanja, koji čine bazne komponente mašinskih sistema. Većina radova se odnosila na zupčanikekoji su razmatrani sa aspekata kinematike, nosivosti, dinamičke promjene geometrije kontaknih površina, raspođele opterećenja i dr.Značajan broj radovaje obrađivao trenutno stanje u industriji, stanje funkcije projektovanja i konstruisanja u preduzećima, posebno sa aspekta primjene savremenih metoda. Bilo je i radova koji suse bavili modelima fleksibilnosti sistema, morfološke analize, primjene neuronskih mreža u fazi konstruisanja kao i optimizacija pri konstruisanju đelova i sklopova. Određeni broj radovaje obrađivao postojeće materijale koji se koriste u mašinskim konstrukcijama kao i potpuno nove materijale koji bi se mogli koristi u konstrukcijama. Novi materijali su se razmatrali sa aspekta mehanike loma, tehnologije, krutosti, triboloških aspektata i sl.Jedan broj radova se bavio realnim mašinskim sistemima koji se nalaze u eksploataciji. Pored teorijskih razmatranja u radovima je dato dosta eksperimentalnih istraživanja, koja se mogu koristiti u praksi.

Od 100 prijavljena rada,Programski odbor skupa prihvatio je 87 rada autora uglavnom iz SR Jugoslavije, Bosne i Hercegovine i Makedonije.

Prezentacije su obuhvatale trendove u oblasti istraživanja i razvoja mašinskih elemenata i sistema i prikazane su u okviru sledećih tematskih oblasti:
1. Teorija konstruisanja – 8 radova
2. Razvoj mašinskih sistema i komponenata – 8 radova
3. Modeliranje, simulacija i CAD‐sistemi ‐ 10 radova
4. Prenosnici snage i kretanja – 8 radova
5. Planetarni prenosnici – 6 radova
6. Dinamika mašinskih sistema ‐ 10 radova
7. Pouzdanost ‐ 8 radova
8. Materijali i termička obrada ‐ 8 radova
9. Naponska stanja i razaranja ‐ 8 radova
10. Eksploatacija mašinskih sistama ‐ 8 radova

Na Plenarnoj sjednici izloženo je 5 radova i to:
1. Savić Z.: Jugoslovensko društvo za mašinske elemente i konstrukcije ‐ Judeko od 1973. do 2000.godine
2. Radović V.: Značaj istraživačko razvojne funkcije na ostvarivanje kvaliteta proizvoda
3. Miltenović V.: Integralni razvoj proizvoda
4. Šarenac M.: Znanje kao resurs u razvoju zemlje
5. Ognjanović M.: Eksperimentalne metode u konstruisanju

3. Zaključci Konferencije


1. Zbog događaja koji su se desili 1999. godine (agresija NATO‐a na SR Jugoslaviju), uslovi za pripremu održavanje skupa su bili veoma otežani. Zbog toga su na skupu bili uglavnom samo učesnici iz SR Jugoslavije.
2. Na skupu su prezentirani rezultati istraživanja u oblasti razvoja i eksploataciju mašinskih sistema i njegovih
3. komponenata, čija je primjena orjentisana uglavnom na domaću industriju.
4. Kroz javne prezentacije izvršena je razmjena iskustava kroz dosadašnja istraživanja iz oblasti informacionih tehnologija, mehatronike, automatskog upravljanja, pouzdanosti i kvaliteta proizvoda, kao i materijala i novih tehnologija, koja takođe mogu doprinijeti podsticanju privrednih aktivnosti u regionu, pogotovu u SR Jugoslaviji.
5. Zaključeno je da se sa ovakvim aktivnostima treba nastaviti i u budućnosti uključiti što više mladih i stručnih ljudi a pogotovo studenata, kroz sekcije koje bi bile vezane za njihove diplomske radove.


Tekst preuzet iz - ADEKO Monografija o radu društva 1973-2017