Irmes 2017 - Trebinje

Research and Development of Mechanical Elements and Systems‐ IRMES 2017


1. Osnovni podaci


Osma međunarodna konferencija „Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema“ ‐ IRMES 2017 održana je u periodu od 7. do 9. septembra 2017. godine u u Trebinju – Republika Srpska (Bosna i Hercegovina). Procjenjuje se da je u toku trodnevnog rada konferencije u svojstvu autora, koautora, gosta ili posmatrača prisustvovalo oko 250 učesnika. Predsednik Organizacionog i Internacionalnog programskog odbora konferencije je bio prof. dr Radoslav Tomović, a predsednik Internacionalnog naučnog odbora prof. dr Radivoje Mitrović. Konferencija IRMES 2017 u Trebinju po prvi put je organizovana u saradnji tri visokoškolske institucije, članice Asocijacije Adeko. Čast da bude domaćin konferencije pripala je Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a suorganizatori konferencije su bili Fakultet za proizvodnju i menadžment u Trebinju i Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Odlika o organizaciji konferencije donešena je na sastanku Kordinacionog tijela ADEKO‐a, koji je održan na Jahorini (BiH) 08.12.2016. Na sastanku je dogovoreno da se ponovo, pod okriljem ADEKO‐a uspostavi rad konferencije IRMES, koja je izgubila kontinuitet u organizaciji, pošto nije organizovana šest godina. Takođe je dogovoreno da se konferencije IRMES ubuduće organizuju svake dvije godine i da se organizator konferencije mijenja, a da program rada konferencije definiše Internacionalni programski odbor. Konferenciju IRMES 2017 je otvorio Ministar Nauke u Vladi Republike Srpske prof. dr Jasmin Komić. Na konferenciji je prisustvovao veliki broj naučnih radnika, privrednika i državnih zvaničnika. Prisutna su bila dva rektora (Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru), dva prorektora (Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Nišu), pet Dekana (Mašinskog fakulteta u Podgorici, Mašinskog fakulteta u Beogradu, Mašinskog fakulteta u Mostaru, Mašinskog fakulteta u Istočnom Sarajevu i Fakultet za proizvodnju i menadžment u Trebinju), svi direktori iz Elektroprivrede Republike Srpske, Gradonačelnik Trebinja, nekoliko narodnih poslanika, dva akademika itd.).

Međunarodne organizacije koje su podržale rad konferencije:
ADEKO – Association for Design, Elements and Construction
IFToMM ‐ International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science

Naučnoistraživačke organizacije ‐ učesnice u radu skupa:
Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Mašinski fakultet, Univerzitet Crne Gore,
Faculty of mechanical engineering and mechatronics,University of Applied Sciences Aachen, Germany
University of Tiktit, Mechanical Engineering Faculty, Department of Mechanics, Irak
Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
Faculty of Engineering, University Politehnica Timisoara, Hunedoara, Romania
Technical University of Cluj‐Napoca, Machine Building Faculty, Romania
Faculty of Mechanical Engineering, University of Technology and Economics Budapest, Hungary
Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia
Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Sofia, Bulgaria
Fakultet inžinjerskih nauka, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
Mašinski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, RS, Bosna i Hercegovina
Mašinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, RS, Bosna i Hercegovina
Faculty of Mechanical Engineering, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, FYROM
Technical Faculty Bitola, University St. Kliment Ohridski in Bitola, FYROM
Mašinski fakultet, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Fakultet strojarstva i računarstva , Sveučilište u Mostaru,
Visoka škola"Logos Centar" u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Fakultet za proizvodnju i menadžment u Trebinju, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, RS, Bosna i Hercegovina

Pokrovitelj konferencije je bila Opština Trebinje, Generalni sponzor Elektroprivreda Republike Srpske, sa svoja dva zavisna preduzeća: „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje i Rudnik i termoelektrana Gacko.


2. Ciljevi i tematske oblasti konferencije


Konferencija IRMES 2017 je tematski posvećena energetici. Tema konferencije su: MAŠINSKI ELEMENTI I SISTEMI U ENERGETICI – RAZVOJ ENERGETSKIH POSTROJENJA.

Pokrećući raspravu povezanu sa aktuelnim pitanjima na polju energetike, namjera programskog odbora konferencije IRMES 2017 je bila:
• da poveže akademsku zajednicu, profesore i istraživače sa inženjerima i privrednicima, da podijele svoja iskustva i uspostave nove poslovne veze, sa ciljem podsticanja bolje saradnje i industrijske aktivnosti u regionu.
• da se predstave nove tehnologije, proizvodi i rješenja, sa ciljem boljeg korištenja raspoloživih resursa, povećanja energetske efikasnosti, smanjenja troškova održavanja i proizvodnje, produženja radnog vijeka i raspoloživosti energetskih postrojenja, kao i smanjenja cijene koštanja električne energije.

Radovi u Zborniku sa konferencije IRMES 2017 su svrstani u sedam različitih tematskih oblasti:

1. Mašinski elementi i sistemi
2. Sistemi za prenos snage i kretanja
3. Nove proizvodne tehnologije i materijali
4. Hidro i termoelektrane
5. Održavanje i nadzor mašinskih sistema
6. Održivi razvoj u energetici
7. Studentska sekcija ‐ Projektovanje funkcionalnog modela hidroelektrane

Učešće na konferenciji uzelo je 225 autora iz 17 zemalja, sa ukupno 88 radova, uključujući i tri plenarna predavanja i dva predavanja po pozivu. Svi radovi koji su sadržani u Zborniku su recenzirani i prihvaćeni za objavljivanje od strane Programskog i Naučnog odbora.

3. Zaključci Konferencije


1. Organizacijom konferencije IRMES 2017 je ponovo „oživljen“ rad konferencije, koji je u izvjesnoj mjeri zamro gubljenjem kontinuiteta u održavanju. Na sastanku kordinacionog tijela ADEKO‐a održanom 09.09.2017. u Trebinju, postignuta je opšta saglasnost da se ponovo uspostavi redovnost u organizaciji konferencije, svake dvije godine.
2. Na konferenciji IRMES 2017 su u značajnom kapacitetu učešće uzela sva tri faktora bitna za razvoj svakog društva: državna uprava, privredni i naučni sektor. Pokrovitelj konferencije je bila Opština Trebinje, Generalni sponzor Elektroprivreda Republike Srpske, a konferencija je organizovana u saradnji tri visokoškolske institucije koje dolaze iz dvije različite države, čime je još više istaknut međunarodni karakter konferencije.
3. Konferenciju IRMES 2017 je podržala IFToMM ‐ Internacionalna federacija za promociju Nauke o mehanizmima i mašinama. Zbornik radova sa konferencije je postavljen na zvanični sajt IFToMM‐a. Ulazeći po drugi put za redom u zvanični kalendar IFToMM‐a, konferencija IRMES je proširila svoje granice i postala prepoznatljiva naučnoj zajednici širom svijeta.
4. Radove za konferenciju su prijavili autori koji dolaze iz 17 različitih dražava: Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Nemačke, Indije, Iraka, Italije, Mađarske, Makedonije, Malezije, Rumunije, Srbije, Slovačke, Slovenija, Švedske i Švajcarske.
5. Konferencija IRMES 2017 je tematski okrenuta mašinskim elementima i sistemima u energetici i projektovanju energetskih postrojenja. Međutim, na konferenciji je izložen i veliki broj značajnih radova i iz drugih oblasti: analize i projektovanja mašinskih konstrukcija, mehatronike, automatskog upravljanja, pouzdanosti i kvaliteta proizvoda, kao i materijala i novih tehnologija. Ukupan broj izloženih radova na konferenciji je 89.
6. Predloženi radovi predstavljaju izvor najnovijih i najrelevantnijih informacija, prvenstveno u oblasti projektovanja, proračuna i analize mašinskih elemenata i sistema u energetici. Široko prihvaćen zaključak konferencije je da su razvoj proizvoda, nove tehnologije i inovacije, najznačajniji pokretači razvoja svakog sistema, počev od malih preduzeća pa do nivoa države.
7. Posebno zapašena na konferenciji IRMES 2017 je bila sekcija posvećena takmičenju studentskih timova u projektovanju i izradi funkcionalnog modela hidroelektrane. Radovi studenata su ocijenjeni veoma visokim ocjenama, a na sastanku koordinacionog tijela je istaknuto da ovakva takmičenja daju novi kvalitet konferenciji IRMES i da ih treba organizovati i u buduće.


Tekst preuzet iz - ADEKO Monografija o radu društva 1973-2017